Förhindra spridning av föroreningar

Ljungby kommun ville undersöka förekomst av klorerade lösningsmedel på en industrifastighet i Ljungby där det misstänktes att sådana ämnen tidigare använts. Detta för att förhindra eventuell spridning och förorening av dricksvatten. COWI har därför, på uppdrag av Enertech, genomfört miljötekniska utredningar i två etapper. Den första omfattade analys av luft ur marken, så kallade porgasundersökningar. Resultatet av markundersökningen visade förekomst av klorerade lösningsmedel i en del av fastigheten.

Sedan genomfördes  en andra, utökad undersökning i form av porgasprovtagning inom- och utomhus, MiHpt-sondering (med MiHpt-sonden mäts elektrisk ledningsförmåga, vattentryck och föroreningshalt i en och samma sondering) samt jord- och grundvattenprovtagning, detta för att avgränsa föroreningarna på djupet. Utifrån resultatet av undersökningen lyckades ett troligt källområde avgränsas i marken. Höga halter av klorerade lösningsmedel påvisades i porgas (luft) och grundvatten. Undersökningen visade även att det sker en föroreningsspridning in på en angränsande fastighet.

COWI har föreslagit kompletterande utredningar i form av en riskbedömning och en åtgärdsutredning.


PROJEKTINFORMATION

PLATS
Ljungby

PERIOD
2016-2017

KUND
Enertech AB

TJÄNSTER

  • Miljötekniska utredningar

Kontakta oss

Stefan Bylin
Vice President
Water and Environment, West, Sweden

Tel: +46 10 850 23 93

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN