EasyMining har valt COWI som ingenjörspartner

2017-05-09

För att kunna återvinna fosfor ur samhällets avfall har EasyMining, som är ett dotterbolag till Ragn-Sells, utvecklat en process som återvinner fosfor ur aska efter förbränning av avloppsslam.

Tekniken som har en mycket hög återvinningsgrad av fosfor bidrar till att minska behovet av uttag från jungfrulig råvara. COWI har fått i uppdrag att som ingenjörspartner utveckla och designa processen för uppskalning till full industriell skala.

Regelverken kring användning av avloppsslam skärps för att undvika spridning av oönskade ämnen till naturen. Förbränning av slam är därför en behandlingsmetod som ökar i omfattning. Med EasyMinings process kan den värdefulla fosforn i askan nyttiggöras i form av rena kommersiella produkter.

Fosfor används idag främst som gödselmedel. Att efterfrågan på fosfor beräknas öka tillsammans med att huvuddelen av resurserna är lokaliserade utanför EU gör fosforåtervinning allt viktigare. En större industriell demonstrationsanläggning är under planering i Helsingborg. EasyMining planerar därefter att bygga flera återvinningsanläggningar i Europa den kommande 10-årsperioden.

– Vi har valt att samarbeta med COWI för deras breda erfarenhet i alla steg från utveckling till industrialisering av processer, förklarar Jan Svärd, VD på EasyMining.

COWI kommer som ingenjörspartner att stötta EasyMining med den tekniska designen för Ash2®Phos-processen, återvinning av fosfor ur slamaska. COWI kommer ansvara för design men har även möjlighet att ta ett helhetsansvar vid implementeringen av projektet.

COWI har många års erfarenhet av att ta helhetsansvar för kunden när nya industrianläggningar skall förverkligas.
– Vi tycker att det är spännande att få delta i EasyMinings Ash2®Phos-projekt som vi bedömer vara ett teknikgenombrott för resurseffektiv fosforåtervinning, säger Anna Berggren, chef för Bioenergi på COWI.


Fakta EasyMining

EasyMining är ett bolag som utvecklar och kommersialiserar resurseffektiva kemiska processer för utvinning och recirkulation av rena kommersiella produkter från samhällets avfall. Med en helhetssyn från process till marknad och användningar av produkterna har de utvecklat Ash2®Phos-processen för slamaska.

Kontakta oss

Nanna Wang Carlsen
Group Brand & Employer Brand Manager
Communication, Denmark

Tel: +45 56404295