Flygbild över Stenungsund Foto: Borealis

Nytt sätt att övervaka utsläppen från kemiklustret i Stenungsund

27.01.2022

COWI har på uppdrag av kemiklustret i Stenungsund inlett ett projekt för att övervaka utsläpp av kolväten med syfte att se hur människor och miljö exponeras av dessa utsläpp. Mätningar har pågått sedan december och projektet beräknas vara klart i slutet av 2022.

Länsstyrelsen har gett kemiklustret i Stenungsund i uppdrag att undersöka omfattningen av utsläpp av kolväten och andra former av flyktiga organiska föreningar. Syftet är dels att beräkna exponeringen i närområdet, dels att kunna se trender och de effekter som industrins åtgärder har lett till.

Kemiföretagen har under många år kartlagt sina utsläpp, men den nya metoden med uppbyggnad av en utsläppsdatabas, spridningsmodellering av dessa utsläpp och kontrollmätningar av beräkningsresultat kommer att kunna ge en mycket tydligare bild av hur utsläppen sprids i Stenungsund.

- Industrin kontaktade oss på COWI redan under 2020 för att vi tillsammans skulle ta fram en metod som inte bara svarar mot länsstyrelsens krav, utan också ger företagen mer kunskap om sina utsläpp. Företagen ville veta hur dessa utsläpp utvecklas över tid, hur stor nytta tidigare åtgärder har gett och vad nya insatser skulle kunna ge, säger Marie Haeger-Eugensson som är forsknings- och utvecklingschef på COWI samt forskare inom luftkvalitet och lokalklimatanalys på Göteborgs universitet.

- I projektet skapar vi en utsläppsdatabas som visar utsläppens storlek och var dessa finns. Via en spridningsmodellering beräknas därefter hur de sprids så luftkvalitetskartor erhålles över hela Stenungsund, säger Marie Haeger-Eugensson.

Mätbil som följer utsläppen

Metoden bygger på beräkningar och modeller, och kalibreras genom mätningar för att säkerställa att beräkningarna stämmer överens med de faktiska halterna i luften. COWIs underkonsult Fluxsense har en mätbil som gör det möjligt att fysiskt följa utsläppen i staden och dess nära omgivning. COWI kan därefter, vid behov, kontrollera indata och justera modellerna så att beräkningarna stämmer överens med de faktiska mätningarna.

Projektet kommer bland annat resultera i haltkartor över området för olika föroreningar. Vi kommer även att fram en bild av hur människor och miljö i Stenungsund exponeras för flyktiga organiska kolväten.

- Tidigare punktvisa mätningar indikerar att det är relativt låga halter och därmed inte någon skadlig exponering, men den här studien borde ge ett bättre underlag att gå vidare med eftersom vi kommer visa halter för hela området och på helårsbas, avslutar Marie Haeger-Eugensson.


Kontakta oss

COWI employee Marie Haeger-Eugensson

Marie Haeger-Eugensson
Technical Director
Water and Environment, West, Sweden

Tel: +46 10-850 14 80