Bild: Emelie Asplund

Nytt avloppsreningsverk för ett renare hav

2021-10-25

Högre vattenflöden, skärpta reningskrav och fler människor gör att Ryaverket i Göteborg kommer att byggas till och om för att säkra en hållbar avloppsrening också i framtiden. Till sin hjälp för att bygga till avloppsreningsverket har Gryaab anlitat COWI.

Avloppsreningsverket Ryaverket på Hisingen i Göteborg drivs av Gryaab och renar avloppsvattnet från 790 000 personer i Göteborgsregionen. Mer kapacitet kommer dock behövas framöver eftersom befolkningen förväntas öka samtidigt som reningskraven skärps. Därför kommer Ryaverket att byggas om och till. Projektet Nya Rya påbörjades i januari 2021, och ska vara klart 2036.
Gryaab ställer höga krav på att använda en modern reningsteknik, och i projektet ses olika tekniker över för att se vilken eller vilka som är användbara.

– En stor utmaning förväntas bli hur vi ska förhålla oss till EU:s förordningar om miljö kopplat till havet och vattenkvalitetsnormen, och att ta fram en teknisk lösning både för befintlig anläggning och tillbyggnaden som tillsammans uppfyller kraven. Vi har upphandlat konsulter för att hjälpa oss i arbetet och COWI var ett av de bolag som visade sig vara mest lämpliga för uppdraget, säger Jan Karlsson, programledare för Nya Rya på Gryaab.

Reningskrav på avloppsvatten finns för att havet, sjön eller vattendraget där det renade vattnet släpps ut, inte ska tillföras för mycket näringsämnen. Övergödning av haven försämrar vattenkvaliteten och leder till att mängden syrefattiga miljöer ökar. När projektet Nya Rya är klart 2036 kommer reningsverket att klara av att rena vattnet för en ökad befolkning, trots betydligt strängare reningskrav.

COWI har fått i uppdrag av Gryaab att hålla i utredningsskedet för tillbyggnaden. Uppdraget innefattar bygg, Mark/VA-projektering, scanning och CAD-samordning.

– Det är väldigt roligt att få jobba med ett så viktigt och omfattande projekt som är av så stor vikt för Göteborgsregionens framtid. Vårt uppdrag kommer att sätta ramarna för det fortsatta arbetet, som i slutändan ska ge Göteborg ett helt nytt reningsverk, säger Anders Lundqvist, projektledare på COWI.

Om Nya Rya

Nya Rya är indelad i fyra etapper. Just nu pågår utredningsetappen som ska vara klar 2024. Etapp 2 består av förprojektering och pågår mellan 2025 och 2028. Den tredje etappen, själva genomförandet, påbörjas 2029 och ska vara klar 2035. Den fjärde och sista etappen handlar om att överlämna programmet till linjeorganisationen. Det arbetet planeras vara klart under 2036.

Om Gryaab

Gryaab är ett kommunalt bolag som ägs av kommunerna Ale, Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille.

Kontakta oss

Anders Lundqvist

Anders Lundqvist
Project manager
Structural Engineering Industry, Sweden

Tel: +46 108501027