från avfallsdeponi till grönt rekreationsområde

Foto: Renovasjonsetaten

Strategisk miljörådgivning Lösningar

Under perioden 1969 till 2007 deponerades cirka 5 miljoner ton avfall på Grønmo avfallsdeponi, på ett område om 600 hektar. Det är 1,5 gånger större än hela Frognerparken i Oslo. Deponin lades ner 2007. Nu ska området användas som friluftsområde, grönområde och för idrottsaktiviteter och rekreation.

COWI har genomfört förprojekt och detaljprojektering av åtgärder för att avveckla Grønmo avfallsdeponi. Arbetet har omfattat projektering av ytvattensystem, etablering av nya bäckfåror och av dammar för att ge området en blå-grön struktur.

Centrala åtgärder har varit att minska mängden förorenat vatten och uppgradera utsläppet av deponigas för att på så sätt minska utsläppen av växthusgaser från deponin. Områdena har vidare täckts av jord- och växtmassor och det har fått en landskapsutformning och planterats, vilket säkrar avrinningen av ytvatten, minskar infiltration av vatten ner i avfallet och möjliggör alternativ användning av områdena. Allt förorenat vatten samlas upp och renas i en lokal anläggning och släpps sedan ut i det kommunala nätet.

PROJEKTINFORMATION

ORT
Oslo, Norge

PERIOD
2012-2018

KUND
Renovasjonsetaten, Oslo kommune

TJÄNSTER

  • Ytvatten
  • Deponigas
  • Förorenat vatten
  • Landskapsutformning

Kontakta oss

Tore Methlie Hagen
Chief Specialist
Environment and waste

Tel: +4797523018

COWI-PROJEKT I VÄRLDEN